HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Základy spoločnosti postavili v roku 1991 páni Imrich, Kováč a Maťuš s víziou vytvoriť firmu, ktorá sa stane zárukou spokojnosti zákazníkov.

Už vtedy vedeli, že spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy. Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov a spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Neustálym sledovaním trendov a napredovaním spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom dokázala spoločnosť rásť a zvyšovať kvalitu svojich služieb. 

V priebehu nasledujúcich rokov sa spoločnosť podieľala na stavebnej výrobe v objeme viac ako 1 miliardy korún. Ako reakcia na neustály rozvoj a chuť napredovať v podobe vlastných investičných projektov vznikla 10.3.1997   I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. V stavebnom sektore pôsobí úspešne dodnes, pričom úspešne realizovala a realizuje investičné projekty bytov, kancelárskych a polyfunkčných priestorov. Ich predaj si spoločnosť zabezpečuje vo vlastnej réžii, dokáže tak ovplyvniť kvalitu služieb , ktoré zákazník vyhľadáva.

V súčasnej dobe zamestnáva spoločnosť takmer 48 stálych pracovníkov v profesnej skladbe, potrebnej pre realizáciu kompletných stavebných prác. Spoločnosť pružne reaguje na potrebu pracovných kapacít, ktoré sa rozširujú podľa potreby prác pre odberateľov.

MOTTO

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy. Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov. Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi hlavné úlohy ľudskej spoločnosti. Zdravie našich zamestnancov na prvom mieste.

POLITIKA

 • Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.
 • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.
 • Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti.
 • Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.
 • Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti.
 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.
 • Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
 • Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • Aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia.
 • V starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy pri manipulácii s odpadmi.
 • Zameriavať sa na prevenciu pracovných úrazov, zranení, poškodenia zdravia a chorôb z povolania.
 • Uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnocovaniu na úkor zneškodňovania odpadov.
 • Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení ho trvalo zlepšovať.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať politiku spoločnosti.

CERTIFIKÁCIA

Spoločnosť má vybudovaný funkčný a priebežne zlepšovaný systém manažérstva kvality. Je držiteľom platných certifikátov STN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Vieme zastresit cely proces vystavby od investicneho zameru, cez projektovu pripravu a inzinierske prace az po finalnu realizaciu na kluc a pomoc pri financovani.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ К НАМ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА,
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ

Мы будем рады помочь вам и проинформировать вас о наших проектах или о реализации нового проекта. Вы можете связаться с нами по тел. +421 48 413 4455 или +421 48 413 4453
или также по электронной почте ikm-bb@ikm.sk.